November 12, 2016

نظام رتبه بندی

طرح ملی رتبه بندی گزارش های سالیانه

اهداف طرح:

  • تشویق سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به ارایه گزارش های عملکردی و مالی با سطح کیفی بالا و توسعه چارچوب های حداقلی و قانونی افشای اطلاعات سازمانی که مورد نیاز برای سرمایه گذاران و سایر ذینفعان از جمله کارکنان، تامین کنندگان و عموم مردم می باشد.
  • طرح ملی رتبه بندی گزارش های سالیانه بنا دارد ضمن افزایش سطح آگاهی عمومی، انگیزه ای برای رشد مسئولیت پذیری اجتماعی در راستای گزارش دهی به ذینفعان، کارکنان و محیط کسب و کار خود باشد.
  • طرح ملی رتبه بندی گزارش های سالیانه موجب اعتباربخشی به شرکت هایی که به تازگی وارد بازارهای مالی شده و گزارش های کامل و استانداردی ارایه کرده اند می شود. هیات داوران امیدوارند این طرح انگیزه ای برای شرکت هایی که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند بوده تا سطح استاندارد انتشار گزارش های سالیانه ارتقا یابد.

گروه های رقابتی:

جایزه بهترین گزارش سالیانه در سطوح زیر برگزار می شود:

  • شرکت هایی که میزان دارایی آنها بیشتر از پانصد میلیارد تومان بوده است.
  • شرکت هایی که میزان دارایی آنها کمتر از پانصد میلیارد تومان بوده است.

فرآیند ارزیابی:

گزارش های سالیانه ای ارسالی طی دو مرحله ارزیابی می شوند. تمام گزارش های سالیانه در مرحله نخست با توجه به شاخص های کلیدی و اولیه لازم مورد ارزیابی قرار می گیرند. در مرحله دوم داوران هیات جوری و کمیته ارزیابی، گزارش ها را به تفکیک سرفصل های تعیین شده بررسی کرده و کیفیت ارایه اطلاعات را بر مبنای شاخص مشخص برای هر سرفصل ارزیابی می کنند. هیات داوران علاوه بر بررسی تمامی گزارش ها با سنجه ها، میزان میزان فصاحت،  شفافیت، قابل فهم بودن و شیوه ارایه شده را نیز در ارزیابی های خود قرار می دهند. تصمیمات هیات داوران نهایی و الزام آور خواهد بود.

سطوح جایزه:

ارزیابی گزارش های سالیانه به صورت مدلی 1000 امتیازی است که هر کدام از سنجه های آن بخشی از 1000 امتیاز را شامل می شود. طبیعتا سنجه های مختلف با توجه به میزان اهمیت آنها دارای وزن و امتیاز متفاوتی خواهد بود. ارزیابی سطح نخست دارای 400 امتیاز و سطح دوم 600 امتیاز می باشد. در انتهای ارزیابی و پس از بازنگری های لازم، رتبه تمامی گزارش های سالیانه تعیین خواهد شد. نحوه تعیین سطح بر اساس جدول ذیل خواهد بود:

ردیف امتیاز سطح جایزه
1 801-1000 زرین
2 601-800 سیمین
3 501-600 برنزین
4 0-500 عادی

 

  • به شرکتی که گزارش آن بیشترین امتیاز را از میان تمام شرکت ها کسب کند، جایزه ویژه بهترین گزارش سالیانه سال اعطا می شود.
  • به شرکتی که بیشترین امتیاز را در بخش مسولیت پذیری در زمینه محیط زیست و جامعه را کسب کرده باشد، جایزه ویژه ای تعلق خواهد گرفت.
  • به شرکتی که از بیشترین امتیاز را در حوزه شفافیت و جامعیت ارایه اطلاعات کسب کرده باشد، جایزه ویژه ای تعلق خواهد گرفت.
  • از میان شرکت هایی که امسال برای نخستین بار گزارش سالیانه خود را منتشر می کنند، گزارش شرکت برتر به صورت جداگانه انتخاب و تقدیر خواهد شد.
logo-samandehi